Glosar de termeni

A

Axa Prioritara

Una dintre prioritatile strategice dintr-un program operational; cuprinde un grup de operatiuni legate intre ele si avand obiective specifice masurabile. (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006)

B

Beneficiar
Organismul, autoritatea, institutia sau societatea comerciala din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritoriala, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, responsabile pentru initierea ori initierea si implementarea proiectelor aprobate spre finantare in cadrul Programului Operational Regional.
 
D
 
Dezvoltare Durabila
Dezvoltare ce raspunde nevoilor actuale, fara a compromite nevoile generatiilor viitoare. Dezvoltarea durabila in contextul programului operational implica de obicei investitia in cresterea economica pe termen lung, protejand si imbunatatind in acelasi timp mediul si promovand oportunitati egale si incluziunea sociala
Dezvoltarea Spatiala
Se refera la evolutia teritoriilor sub toate aspectele (economic, social, de mediu, fizic). Printre actiunile necesare pentru pregatirea politicilor de dezvoltare spatiala se numara: observarea dezvoltarii spatiale (de exemplu, in contextul programului EPSON – European Spatial Planning Observation Network), realizarea de analize ale tendintelor de dezvoltare spatiala si de studii de prognoza privind dezvoltarea spatiala etc. 
Politica dezvoltarii spatiale este un concept destul de recent, aparut in anii ‘90 (cand au fost adoptate Perspectiva Europeana de Dezvoltare Spatiala – PEDSsi Principiile directoare de la Hanovra). Pentru aplicarea principiilor acestor documente strategice este necesar sa se asigure convergenta a diferite politici publice.
 
E
 
Eurostat
Biroul oficial de statistica al UE. Eurostat furnizeaza informatii statistice institutiilor Uniunii Europene, specialistilor, jurnalistilor si publicului larg. In acelasi timp, Eurostat are misiunea de a coordona imbunatatirea sistemelor statistice din statele candidate la aderare si din statele mai putin dezvoltate.
Evaluare
Proces care permite analizarea, in mod independent, a beneficiilor unei interventii finantate din fonduri publice, prin raportarea la anumite criterii, precum: impactul programelor finantate, eficienta si eficacitatea lor, relevanta continua pentru nevoile beneficiarilor, asa au fost acestea identificate in etapa de programare.
Evaluarea este definita de Comisia Europeana ca fiind „o analiza independenta a unei interventii, in functie de rezultatele, impactul si nevoile pe care respectiva interventie intentioneaza sa le satisfaca” (sursa - Comisia Europeana). 
Evaluarea reprezinta un element cheie in elaborarea si implementarea corespunzatoare a programelor finantate prin intermediul instrumentelor structurale utilizate de UE pentru implementarea politicii de dezvoltare regionala.
Exista mai multe tipuri de evaluari, in functie de stadiul ciclului de programare: evaluarea ex-ante are loc in etapa elaborarii programelor; evaluarea intermediara are loc in faza de implementare a programelor iar evaluarea ex-post are loc dupa finalizarea implementarii programelor.
Evaluarea Ex-Ante
Tip de evaluare in care se analizeaza critic programele propuse, examinandu-le obiectivele, planurile de implementare si rezultatele estimate, cu intentia de a determina daca sunt cele mai potrivite interventii pentru a indeplini obiectivele relevante ale politicii respective.
Evaluarile ex-ante reprezinta responsabilitatea statului membru si urmaresc optimizarea alocarii resurselor bugetare prin programele operationale si imbunatatirea calitatii programarii. Evaluarile identifica si evalueaza disparitatile, potentialul de dezvoltare, obiectivele propuse, rezultatele preconizate, coerenta strategiilor propuse, valoarea adaugata comunitara, gradul de integrare a prioritatilor comunitare, rezultatele perioadei precedente de programare si calitatea procedurilor de monitorizare, evaluare si gestiune financiara.
Evaluarea Intermediara
Tip de evaluare in care se analizeaza in ce masura programele sunt implementate in modul cel mai eficient si eficace, conform programarii initiale si se stabileste daca programele sunt la fel de relevante ca in faza de programare, pentru satisfacerea nevoilor identificate. 
Evaluarile pe parcursul perioadei de implementare sunt realizate de statele membre si    pe baza rezultatelor monitorizarii programelor operationale, in mod special a celor care indica o indepartare semnificativa de obiectivele stabilite initial. 
Evaluarea Ex-Post
Tip de evaluare in cadrul careia se analizeaza impactul programului, prin raportare la nevoile pe care acesta a urmarit sa le satisfaca. Aceasta evaluare determina totodata daca efectele pozitive ale programului sunt sustenabile in timp si dupa finalizarea implementarii programului. 
Comisia efectueaza o evaluare ex-post pentru fiecare obiectiv, in stransa colaborare cu statul membru si autoritatile responsabile.
Evaluarea Impactului Asupra Mediului
Procedura prin care sunt identificate potentialele efecte negative ale unui program sau proiect asupra mediului. Exista doua tipuri de evaluari: evaluarea impactului asupra mediului (evaluarea individuala a unui proiect, public sau privat, care prin natura, dimensiunea sau localizarea sa ar putea avea efecte negative asupra mediului) si evaluarea strategica de mediu (cand este vorba de un intreg program). Evaluarile stabilesc nu doar efectele negative asupra mediului, ci si masurile de diminuare sau compensare a acestora. 
Sunt necesare evaluari ale impactului asupra mediului in cazul unor proiecte cum ar fi construirea unui baraj, a unei autostrazi, a unui aeroport sau fabrici. Proiectele de infrastructura derulate prin POR trebuie sa aiba evaluari privind impactul asupra mediului.
In ce priveste evaluarea strategica de mediu a POR, in urma parcurgerii procedurii evaluarii de mediu, in conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor a luat decizia de emitere a avizului de mediu pentru Programul Operational Regional pentru perioada 2007-2013.
Evaluare Strategica
Procesul de stabilire a gradului in care proiectele finantabile in cadrul Programului Operational Regional contribuie la atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii, precum si de prioritizare a acestor proiecte.
 
G
 
Grup Tinta
Indivizi, grupuri sau organizatii vizate de o strategie/ un program/ un proiect/ o actiune. Un grup tinta poate fi reprezentat de persoane de o anumita varsta, sex, stare civila (ex. adolescenti, femei, persoane singure etc.). Mai multe criterii pot fi utilizate simultan.
 
I
 
Impact
Rezultatul pe termen lung al implementarii unui program operational sau a unei axe prioritare a programului. In mod obisnuit, impactul se exprima in termenii schimbarilor din rata de ocupare/somaj, PIB, valoarea adaugata sau productivitatea in economie. Se pot defini doua concepte de impact: 
 • Impactul specific, ale carui efecte survin dupa trecerea unei anumite perioade de timp, dar care sunt totusi legate in mod direct de masurile luate si de beneficiarii directi.
 • Impactul global, careare efecte pe termen lung, cu implicatii nu numai asupra beneficiarilor directi, ci asupra unor categorii mai largi de populatie.
De obicei, impactul nu se masoara la nivelul unei singure operatiuni.  
Indicator
Prin definitie, un indicator foloseste la masurarea unui obiectiv ce urmeaza a fi atins, a unei resurse ce urmeaza a fi mobilizata, a unui efect ce va trebui obtinut, a unui nivel calitativ sau a unei variabile contextuale. Un indicator furnizeaza informatii cantitative, cu rolul de a ajuta factorii implicati in interventiile publice sa comunice, sa negocieze si sa ia decizii.
Un indicator cuantifica un element considerat relevant pentru activitatea de monitorizare si de evaluare din cadrul unui program. Un indicator bun trebuie sa ofere informatii simple, care pot fi usor comunicate si intelese atat de cel care il furnizeaza, cat si de utilizator. 
Indicatorii trebuie cuantificati la nivelul fiecarei axe prioritare, dar vor fi de asemenea folositi la nivelul masurilor/domeniilor de interventie si operatiunilor individuale. Indicatorul cuantificat se numeste tinta.   
Tipologia cea mai utila in programele socio-economice este cea care face distinctia intre indicatori de resurse, indicatori de rezultat imediat (direct), indicatori de rezultat (indirect) si indicatori de impact. O categorie la fel de folositoare sunt indicatorii de context, care de multe ori sunt identici cu indicatorii de impact. 
Indicatorii de Impact
Tip de indicatori care reflecta efectele unui program, dincolo de interactiunile directe si imediate cu beneficiarii. O categorie initiala de impacturi se refera la acele consecinte asupra beneficiarilor directi ai programului care apar sau care dureaza pana la un termen mediu. O a doua categorie de impacturi consta in totalitatea consecintelor care afecteaza, pe termen scurt si mediu, persoane sau organizatii care nu sunt beneficiari directi.
 
O
 
Obiectiv
Declaratie explicita a efectelor urmarite printr-un proiect. Obiectivele unui proiect trebuie sa fie specifice, masurabile, realizabile, relevante si integrate intr-un anumit interval de timp (de retinut acronimul SMART – Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timebound). In caz contrar, nu poate fi verificata atingerea acestor obiective. Obiectivele unui proiect sunt subordonate tintei strategice a acestuia. Fiecare obiectiv trebuie realizat printr-o serie de activitati. Daca tinta unui proiect este, spre exemplu, modernizarea unui spital, atunci obiectivele acestuia ar putea fi: reabilitarea interiorului spitalului in termen de 6 luni de la demararea proiectului, reabilitarea exteriorului in termen de 3 luni de la demararea proiectului si dotarea spitalului in termen de 12 luni de la demararea proiectului.
 
P
 
Plan de Dezvoltare Regionala
Planul de Dezvoltare Regionala este principalul instrument de planificare strategica multianuala a unei regiuni de dezvoltare.
Planul de Dezvoltare Regionala contine profilul economic si social al regiunii de dezvoltare, strategia de dezvoltare regionala si programarea financiara multianuala a prioritatilor si masurilor de dezvoltare regionala, luand in considerare toate sursele de finantare: buget de stat, bugete locale, surse private, sprijinul financiar al UE, precum si alte fonduri externe rambursabile sau nerambursabile.
Planul National de Dezvoltare (PND)
Documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si sociala a tarii pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice, sociale si teritoriale.
Romania, ca si noile state membre din Uniunea Europeana, a fost solicitata de Comisia Europeana sa elaboreze Planuri Nationale de Dezvoltare pentru accesarea fondurilor de preaderarede tip structural (Phare, Ispa si Sapard) si, ulterior aderarii, pentru accesarea instrumentelor structurale (fonduri structurale si de coeziune).
Planificare Spatiala
Activitatea de planificare a teritoriului, cuprinzand strategii, politici si programe sectoriale, precum si documentatii specifice integrate in scopul dezvoltarii spatiale echilibrate si durabile; ansamblu de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura o organizare rationala a teritoriului, protectia mediului si atingerea obiectivelor economice si sociale (conform principiilor dezvoltarii durabile).
Planificarea spatiala este expresia spatiala a patru tipuri de politici: economice, sociale, ecologice si culturale (Carta europeana a amenajarii teritoriului – Carta de la Torremolinos, 1983).
Caracteristicile generale ale planificarii spatiale europene sunt:
 • existenta unei legislatii specifice
 • responsabilitati la toate nivelurile administrative
 • competente diferentiate
 • relatii ierarhizate intre nivelurile teritoriale
 • existenta de planuri structurale /directoare si planuri obligatorii/reglementatoare
·         existenta unei corespondente a planurilor
 • procedura de actualizare ciclica a planurilor
 • participarea populatiei
 • planurile ca instrument si suport al politicilor specifice
 • integrarea economica, sociala, ecologica si spatiala
Planificarea dezvoltãrii spatiale este o parte din procesul complex de planificare a dezvoltariiunei comunitati umane, o parte fundamentala, odata ce spatiul/teritoriul este in acelasi timp suportul fizic al dezvoltarii si una din resursele esentiale pentru aceasta. 
Poli Urbani de Crestere
Orase care au legaturi socio-economice intense cu zonele inconjuratoare si care actioneaza ca centre de dezvoltare, avand capacitatea de a iradia dezvoltare in intreaga regiune. Polii urbani de crestere prezinta oportunitati economice si de angajare pentru oamenii si comunitatile din zonele invecinate. 
Principiile Directoare pentru Dezvoltarea Teritoriala Durabila a Continentului European, Hanovra
Document adoptat la Conferinta Europeana a Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului, la Hanovra, in septembrie 2000.
Principiile directoare pentru dezvoltarea teritoriala durabila a continentului european vizeaza asigurarea coerentei abordarilor economice si sociale in raport cu teritoriul si cu functiunile ecologice si culturale ale acestuia. Aplicarea principiilor directoare necesita o cooperare stransa intre amenajarea teritoriului si politicile sectoriale care influenteaza structurile teritoriale ale Europei (politicile de dezvoltare teritoriala). 
Principiile directoare sunt:
 • Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari socio-economice echilibrate si prin cresterea competitivitatii.
 • Stimularea dezvoltarii generate de functiunile urbane si imbunatatirea relatiilor dintre orase si sate.
 • Promovarea unor conditii de accesibilitate mai echilibrate.
 • Facilitarea accesului la informatii si cunoastere.
 • Reducerea degradarii mediului.
 • Valorificarea si protectia resurselor si patrimoniului natural.
 • Valorizarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare.
 • Dezvoltarea resurselor energetice in mentinerea securitatii.
 • Promovarea turismului durabil si de calitate.
 • Limitarea preventiva a efectelor catastrofelor naturale.
Program Operational
Document strategic de programare elaborat de statul membru si aprobat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare sectoriala sau regionala printr-un set de prioritati coerente.
 
R
 
Rezultate
Produs tangibil sau intangibil, masurabil si care poate fi verificat, obtinut la finalul sau pe parcursul derularii unui proiect. Face obiectul aprobarii finantatorului.
 
S
 
Societatea Informationala
Societatea informationala se refera la dezvoltarea si cresterea utilizarii tehnologiilor informatiilor si comunicatiilor (TIC), precum si la consecintele acestora asupra societatii, in mod special in ceea ce priveste dezvoltarea economica si sociala. De la inceputul anilor '90, tehnologiile de acest tip s-au inmultit. Utilizarea universala a schimbului electronic de informatii, convergenta catre tehnologiile digitale, cresterea exponentiala a internetului si deschiderea pietelor de telecomunicatii sunt toate semne ale acestei schimbari. Societatea informationala este considerata o tema orizontala in programele cu finantare europeana, ceea ce presupune ca proiectele sa urmareasca, pe langa obiectivele propuse, si cresterea utilizarii tehnologiilor informatiilor si comunicatiilor. 
Structura Spatiala Policentrica / Dezvoltare Spatiala Policentrica
Aceasta sintagma se refera la morfologia sistemului de localitati si prezinta situatia in care, la diferite niveluri ale ierarhiei urbane, exista o pluralitate a aglomerarilor urbane de dimensiune egala, in opozitie cu situatiile in care un singur mare centru urban domina fiecare nivel si chiar elimina prezenta nivelurilor intermediare. Policentricitatea sistemelor de localitati favorizeaza dezvoltarea teritoriala durabila, precum si reducerea dezechilibrelor teritoriale.
Un aspect important al policentricitatii este acela ca poate fi aplicata la diferite niveluri:
 • la scara europeana, ar trebui sa permita aparitia unor zone alternative de integrare economica globala, care ar putea contracara efectele polarizarii
  asa-numitului pentagon Londra-Paris-Milano-Munchen-Hamburg, in interiorul caruia se concentreaza jumatate din bogatia Uniunii si 40% din populatie, pe 18% din teritoriul sau;
 • la nivel national si regional, policentricitatea semnifica constituirea unor retele de orase complementare si interdependente, ca alternative la marile metropole sau capitale si a unor retele de orase mici si mijlocii care sa integreze spatiul rural.
 • la scara intermediara (spre exemplu, la scara nationala sau in zone transnationale), policentricitatea ar trebui sa conduca la un sistem echilibrat de localitati cu o crestere de care beneficiaza cateva zone metropolitane de dimensiune diferita si nu numai capitalele nationale;
 • la nivel regional, policentricitatea determina ca de avantajele cresterii si ale dezvoltarii sa beneficieze si orasele de dimensiuni medii si mai mici pentru a mentine si a spori vitalitatea in zonele rurale ale regiunii.
 
T
 
Teme Orizontale
Temele orizontale (egalitatea de sanse, protectia mediului, eficienta energetica, societatea informationala) sunt prioritati agreate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, incorporate, sub diferite forme, in toate politicile Comunitatilor Europene. Acestea se refera la:
 • Dezvoltarea durabila, protectia si imbunatatirea mediului inconjurator
 • Promovarea egalitatii de sanse si nondiscriminarii
 • Promovarea societatii informationale si a solutiilor IT
 • Cresterea eficientei energetice.
 
Notă: Definiţiile au fost preluate de pe http://www.inforegio.ro/index.php?page=JARGON.